pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Gorące tematy

  • 15 listopada 2016
  • 19 listopada 2016
  • wyświetleń: 29189

Otwarto obwodnicę Pawłowic. Cięcie wstęgi i pierwszy przejazd - wideo

W piątek 18 listopada punktualnie w południe dokonano uroczystego przecięcia wstęgi na obwodnicy Pawlowic. Trzy godziny później nową drogą przejechali pierwsi kierowcy.

Uroczyste otwarcie obwodnicy Pawłowic - 18.11.2016 · fot.


Ob­wod­nica łączy ist­niejącą DW 933 od nowego skrzyżow­an­ia między Jastrzębiem-Zdro­jem a Pawłow­icami, biegnie wzdłuż ist­niejącej linii kole­jowej na połud­nie od Pawłow­ic i łączy się bezkolizyjnym węzłem z DK 81. Nowa droga liczy 2,83 km długości. Ma jedną jezdnię o szer­okości 7 m i wy­po­sażon­a w drogi ser­wisowe. Jest częś­cią Dro­gowe­j Trasy Połud­niowe­j. W ramach in­west­ycji, prócz samej drogi wybudow­an­o m.in. ekrany ak­ustyczne, ele­menty in­frastruk­tury tele­tech­niczne­j, kan­al­iz­a­cji deszczowe­j i murów o­porow­ych.

Ob­wod­nicę Pawłow­ic wykon­ało kon­sor­cjum, któ­re­go li­de­rem jest firma M-Sil­nice A.S. z Par­du­bic w Re­pu­bli­ce Cze­skiej, a part­ne­rem IMB Pod­be­ski­dzie Sp. z o. o. w Sko­czow­ie. Koszt to praw­ie 90 mln zło­tych brut­to. Umowa na budowę ob­wod­nicy z kon­sor­cjum wykon­aw­ców pod­pis­an­a została w grud­niu 2014.To pier­wsza in­west­ycja dro­gowa w wo­jew­ództwie śląskim współfin­ansow­ana z funduszy Unii Europejskiej w obecne­j per­spek­ty­wie budżetowe­j (lata 2014-2020).

new / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA